Monthly Archives: January 2011

تایم: کردستان پنجمین منطقه ی جهان که احتمال استقلال دارد

مجله ی تایم کردستان را پنجمین منطقه جغرافیایی دانست که احتمال استقلال آن در آینده میرود. سرزمین کردستان بین چهار کشور ترکیه عراق ایران و سوریه تقسیم شده است و جمعیت آن بالغ بر سی میلیون نفر است. کشور ترکیه … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

!آقای خامنه ای بخواند: آخرین پسر شاه مات شد

روزگار غریبی است. تا دیروز شاهزاده بودی و پدرت شاه! گاه میپنداشتی  که شاید روزی روزگاری شاه ایران شوی. چه کسی فکرش را هم میکرد که پسر شاه ایران روزی در تنهایی و خاک غربت عطای نفس را به بالا … Continue reading

Posted in Uncategorized | 46 Comments